website-1-van-1-kopieDe collectedoelen voor komende maand zijn:

4 december: Straatpastoraat

Wieke de Wolff is straatpastor. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers. Zij geven persoonlijke aandacht aan daklozen en verslaafden. Zij luisteren, bezoeken de mensen op straat, inziekenhuis en gevangenis; ze bidden met wie dat wil. Bij overlijden zorgen zij voor eenwaardig afscheid.Ook hebben zij de pastorale zorg voor de bewoners van het hostel“De Hoek”, in de nabijheid van de Jeruzalemkerk. Tevens worden er vieringen voor de doelgroep verzorgd. Moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit. De opbrengst van deze collecte is bedoeld om een bijdrage televeren aan dit werk.

11 december:
1e collecte: steunbehoevende kerken
De Commissie Steunbehoevende Kerken (CSK) geeft uitvoering aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de NederlandsGereformeerde Kerken voor ondersteuning van die kerken waarvan duidelijk is dat de zorg voor de aangesloten leden bij een gemeente onvoldoende met de beschikbare en maximaal te
verwerven financiële middelen gerealiseerd kan worden.
2e collecte: diaconie
De diaconie richt zich op de financiële en/of materiëlehulpverlening van gemeenteleden die, om diverse redenen, in de problemen zijn gekomen en waar geen andere oplossingen voorhanden zijn. Tevens wordt er gekeken naar oplossingen voor de toekomst.
18 december:
1e collecte: Stichting Al Massira
De Stichting Al Massira wil graag mensen bereiken met de boodschap van de profeten. Hen helpen de Messias te ontmoeten en met elkaar de volledige inhoud en betekenis van de bijbel ontdekken. Er is een sterk toenemende vraag naar de Al Massiracursus. Daarvoor is de wens om aan zoveel mogelijk vertalingen van
het cursusmateriaal te voldoen. Te denken valt aan talen als Urdi, Farsi, Russisch, Somalisch, Koerdisch. Er is begonnen aan eenTurkse vertaling maar er zijn nog niet voldoende giften binnen om die vertaling te realiseren. Lees voor meer informatie het stuk van Jan Bos in de vorige JP met als titel “Op bezoek in het AZC in Oog in Al”.
Deurcollecte kerstviering
25 december: gevangenenzorg
De doelstellingvan Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens het verblijf in de gevangenis, en de periode daarna van reïntegratie in hun familie,leefomgeving en arbeidssituatie. De visie van Gevangenenzorg Nederland is: het zijn van een organisatie voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn relaties. Grondslag hiervoor is de overtuiging dat de barmhartigheid van God in zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis.Gevangenenzorg Nederland heeft (diaconale) projecten ontwikkelt die door een landelijk netwerk van vrijwilligers worden uitgevoerd.Naast gebed voor dit werk is er ook geld nodig.
 31 december: Hip
Stichting HiP (Hulp in Praktijk) is opgericht om het geven van hulp in goede banen te leiden. HiP doet dat door hulpbehoevenden in contact brengen met mensen die hulp willen bieden. Onze doelstellingen zijn:
  • christenen mobiliseren hulp te geven;
  • hulp bieden aan mensen in nood (ongeacht culturele of religieuze achtergrond);
  • samenwerking tussen kerken en organisaties stimuleren;
  • ondersteuning van diaconieën en charitas in hun activiteiten.

1 januari: Stichting Timon

Timon is een diaconale stichting voor Jeugdzorg in de regioUtrecht. Het werk van Timon omvat het centrum voor jeugdzorg en advies, een opvangcentrum, een begeleidingscentrum,diaconale woongroepen en het arbeidstrainingscentrum. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door afgevaardigden van de diaconieën uitde regionale kerken. Recente ontwikkelingen zijn het ondersteunenvan nieuwe woongroepen elders in het land.