website-1-van-1-kopie

Collectedoelen juni 2019

Zondag 2 juni: Bijdrage landelijk kerkverband NGK
Samen met ongeveer 88 andere Nederlands Gereformeerde Kerken  vormt de Jeruzalemkerk een landelijk kerkverband, de Landelijke
Vergadering. De Jeruzalemkerk draagt bij aan de kosten van het landelijk kerkverband. Dit is een vaste bijdrage per gemeentelid.
Hiermee worden o.a. de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, jeugdwerk, missionair steunpunt, gemeenteopbouw, het dovenpastoraat, steun aan behoevende kerken en steun aan behoevende studenten betaald. De collecte is bedoeld om een deel van onze bijdrage aan het lande
lijk kerkverband te betalen.
Zondag 9 juni: 1ste collecte: open collecte Villa Vrede
In Utrecht verblijven naar schatting vierduizend mensen zonder verblijfsvergunning. Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en geen burgerservicenummer hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen, kunnen geen huis huren via de reguliere kanalen, enzovoorts. Dit maakt deze groep mensen tot één van de kwetsbaarste van de stad Utrecht. Wij zijn gevestigd in een bijgebouwtje van de voormalige Marcuskerk aan de Wijnesteinlaan, waar de huidige, nieuwe eigenaar van de kerk, ons ruimte gunt. Het doel van Villa Vrede in Utrecht is mensen zonder verblijfsvergunning een plek bieden waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede wordt voor en vooral door de doelgroep ontwikkeld.
Ik zie bij villa Vrede een betrokkenheid van vrijwilligers die zich bekommeren om hun medemens door activiteiten te organiseren (zoals onderwijs wat ik dan doe) en door ze voorlichting te geven. Met uw steun kan Villa Vrede blijven uitgroeien tot een plek waar iedere vluchteling zich welkom mag voelen.
Zondag 9 juni: 2de collecte: diaconie
De diaconie richt zich op de financiële en/of materiële hulpverlening aan gemeenteleden die, om diverse redenen, in de problemen zijn gekomen en waar geen andere oplossingen voorhanden zijn. Tevens wordt er gekeken naar oplossingen voor de toekomst.
Zondag16 juni: Straatpastoraat
In Utrecht werken verschillende kerken samen aan het straatpastoraat. Wieke de Wolff is vanuit onze kerk straatpastor. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers, ook uit onze gemeente.
Daklozen kunnen o.a. terecht in hostel De Hoek en op maandagochtend in de Jacobikerk voor koffie, thee, een maaltijd, een goed gesprek, gebed en praktische hulp. Ook bezoeken zij de mensen op straat, in ziekenhuis en gevangenis. Tevens worden er vieringen verzorgd en bij overlijden zorgen zij voor een waardig afscheid. Het is moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit.
zondag 23 juni: Stichting De Hoop
De Hoop biedt professionele GGZ-hulp op christelijke grondslag. Zij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen metpsychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Dat kan zijn door ambulante hulp, opname in een kliniek of tijdelijk begeleid wonen. Naast behandeling kan het ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.
Zondag 30 juni: L'Abri
Het Nederlandse l’Abri is onderdeel van een internationale organisatie met vestigingen in bijna elk continent. Doel is een plek te creëren waar gasten en studenten van alle leeftijden en achtergron
den zich thuis voelen. In l’Abri staat het gesprek over eigentijdse vragen centraal. Iedereen die vragen heeft of verdieping van zijn of haar geloof zoekt is welkom. Men gaat er vanuit dat het christelijke geloof waar is en daarom echte antwoorden geeft en de juiste vragen leert stellen. Men bidt dat door gast vrijheid, gesprek en studie er in l’Abri iets zichtbaar mag worden van de realiteit van God.
L‘Abri-Nederland heeft twee huizen ter, één in Eck en Wiel en één in Utrecht. Het werk bestaat uit het organiseren van thema  weekenden, lezingen en filmavonden. Daarnaast kunnen ook mensen voor kortere of langere tijd in Eck en Wiel verblijven.